Opłaty

 

Wszelkie koszty, jakie poniesiesz w związku z zawarciem umowy pożyczki są jasno wskazane jeszcze przed zawarciem umowy na podstawie reprezentatywnego przykładu i ustalone zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

 

Całowity koszt pożyczki

 

Całkowity koszt pożyczki są to wszelkie koszty, które poniesiesz w związku z umową pożyczki, w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane Pożyczkodawcy, oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania pożyczki (np. koszty ubezpieczenia).

Jeszcze przed zawarciem umowy o pożyczkę Pożyczkodawca ma obowiązek dokładnego i wyczerpującego wskazania Ci całkowitego kosztu pożyczki.

Dokładny koszt pożyczki otrzymasz przesuwając odpowiednio suwaki z kwotą i okresem pożyczki.

Wszelkie inne opłaty są uwzględnione w regulaminie.

 

 

 

Masz pytania? Napisz

Zapytaj nas o ofertę. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Pomożemy, doradzimy.

Mini Money spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, NIP: 5272774474, REGON: 364938313. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000627479. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Maksymalna wysokość i okres pierwszej pożyczki wynosi 500 zł i 30 dni. Opłata rejestracyjna (zwracana wnioskodawcy) wynosi 0,01 zł lub 1 zł.
Reprezentatywny przykład dla pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 630,0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 500  zł; całkowita kwota do spłaty 616,7 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity koszt pożyczki 116,67 zł (w tym: prowizja 112,5 zł, odsetki 4,7 zł); umowa na 30 dni. Stan na 04.30.2016. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.